Bon energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. Poz. 859) można ubiegać się o wypłatę bonu energetycznego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce. Aby otrzymać bon energetyczny należy złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których wysokość przeciętnego dochodu za 2023 roku nie przekroczyła:

 • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. 

Bon jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości:

 • 300 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 400 zł – dla gospodarstwa wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 500 zł – dla gospodarstwa wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 600 zł – dla gospodarstwa wieloosobowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku składania wniosku w imieniu osoby trzeciej należy dołączyć pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o bon energetyczny.

Gdzie można złożyć wniosek o bon energetyczny:

 1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4.
 2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby GOPS w Porąbce ul. Rynek 4 43-353 Porąbka
 3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego składa się w terminie od 1 sierpnia 2024r do 30 września 2024r.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024r  pozostawia się bez rozpoznania

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bonu energetycznego:

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatkowych informacji udziela się pod numerami telefonów:  33 811 05 19, 33 811 05 30.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce lub poniżej.
 
Pliki  do pobrania:
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego (PDF)
Oświadczenie (PDF)
Klauzula informacyjna (PDF)

Terminy wypłat lipiec 2024 r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2023/2024

I TERMIN - 16 Lipiec 2024 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 25 Lipiec 2024 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie 

TERMIN WYPŁATY ZASIŁKU STAŁEGO - 26 Lipiec 2024 r.

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Kierownik GOPS w Porąbce informuje o zmianie godzin pracy

29 marca 2024r. (Wielki Piątek)

GOPS będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz do 30 czerwca 2024 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.

Powyższe oznacza, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe:
2.100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1.500,00 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023r. - 30.06.2024r.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do dnia 30 września 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:
1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych ze wskazaniem wysokości podatku VAT
2. Dowód uiszczenia zapłaty za ww fakturę.
3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
- oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
4. W przypadku wpisu do CEEB dokonanego przez Zarządcę budynku w deklaracji zbiorczej, należy dostarczyć stosowny dokument lub zaświadczenie od Zarządcy potwierdzające iż dany lokal mieszkalny jest ogrzewany gazem ziemnym.

Przyznanie przez wójta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
od 1 sierpnia 2023r. do 30 września 2024r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty za 2022 r.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski należy składać:
- elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego, poprzez aplikację mobilną Mobywatel,
- tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce przy ul. Rynek 4 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w godzinach pracy Ośrodka.

W przypadku składania wniosku w imieniu osoby trzeciej należy dołączyć pisemne upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku o refundację podatku VAT.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego.

Pliki do pobrania:
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2023 (PDF)
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2024 (PDF)
Oświadczenie (PDF)
Klauzula informacyjna (PDF)

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowych informacji udziela się pod numerami telefonów:  33 811 05 19, 33 811 05 30.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce lub poniżej.

Pliki do pobrania:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (PDF)
Oświadczenie (PDF)
Obowiązek informacyjny RODO (PDF)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl