Rekrutacja do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

flaga i godło Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Sposób zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu oraz o dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w przypadku dziecka do 16 roku życia lub dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych w przypadku osoby dorosłej.

Wnioski należy składać:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4
 • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce 43-353 Porąbka ul. Rynek 4;
 • elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP /opatrzone podpisem elektronicznym/. 

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie do dnia 28.12.2023r. 

Nabór będzie otwarty do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Gmina przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniała potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 22 osoby, w tym:

 • 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne),
 • 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),
 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne),
 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),
 • 1 dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 33 810 60 45 wew. 30

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.).

Pliki do pobrania:

pdfKarta zgłoszenia do Programu

pdfOświadczenie

pdfRODO

Terminy wypłat listopad 2023 r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2022/2023

I TERMIN - 15 Listopad 2023 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 28 Listopad 2023 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie 

TERMIN WYPŁATY ZASIŁKU STAŁEGO - 27 Listopad 2023 r.

Dzień osób z niepełnosprawnością - Budzimy zrozumienie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Budzimy zrozumienie. 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. w KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 17a w godzinach 9:00 do 13:30.

Poniżej szczegółowy program wydarzenia w formie plakatu i w formacie PDF.

Budziemy zrozumienie - plakat

Badania ankietowe

Zespół badawczy Uczelni Korczaka  prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badania dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Badania  mają wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.  

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni
Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni
Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy
Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza
Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

! W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Kierownik GOPS w Porąbce informuje o zmianie godzin pracy

7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)

GOPS będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl