Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

flaga i godło Polski

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania programu: 599 403,00 złotych
/słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy złote 00/100 /

Całkowity koszt realizacji programu: 599 403,00 złotych
/słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy złote 00/100 /

Okres realizacji programu: 2024 rok.
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 33 810 60 45 wew. 30

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.).


Flaga i godło Polski oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki SpołecznejProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania programu: 108 385,20 złotych
/słownie: sto osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 20/100 /

Całkowity koszt realizacji programu: 108 385,20 złotych
/słownie: sto osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 20/100 /

Okres realizacji programu: 2023 rok.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym, lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności polegają na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe);
 3. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnych objętych zostało 7 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 33 810 60 45 wew. 30

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).


Flaga i godło Polski

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania programu: 172 125,00 złotych
/słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 /

Całkowity koszt realizacji programu: 172 125,00 złotych
/słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 /

Okres realizacji programu:

 • rozpoczęcie realizacji programu nastąpi z dniem podpisania umowy w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022;
 • zakończenie realizacji programu: 31.12.2022r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności polegają na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe);
 3. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Planowana liczba uczestników Programu to 9 osób, w tym:

 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).

Pliki do pobrania:

https://gops.porabka.pl/images/2022/asystent_osobisty/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.pdfProgram Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl