Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PODPROGRAM 2019

W związku z pandemią COVID-19 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje o konieczności przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz poniższych ustaleń podczas odbioru żywności z PO PŻ 2014-2020:

  • odbiór żywności tylko przez osoby nie posiadających objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem;
  • zachowanie odstępu w kolejce minimum 1,5 m;
  • należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
  • przed wejściem do punktu odbioru żywności należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
  • ściśle wykonywać polecenia pracowników wydających żywność.

Żywność będzie wydawana w dniach od 25-29 maja 2020 r.

Informujemy, że pracownicy socjalni będą kontaktować się telefonicznie z beneficjentami i na bieżąco ustalą dzień oraz godzinę odbioru żywności indywidualnie dla każdej rodziny uprawnionej do skorzystania z pomocy żywnościowej.

Punkt odbioru żywności znajduje się w Porąbce, ul. Rynek 21

I TERMIN - 17 Czerwiec 2020 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 23 Czerwiec 2020 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie 
- świadczenia wychowawcze 500+

TERMIN WYPŁATY ZASIŁKU STAŁEGO - 25 Czerwiec 2020 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce  informuję o obowiązujących ograniczeniach w obsłudze interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce:

1. Od dnia 21 maja 2020 roku Interesanci będą obsługiwaniu pojedynczo, przy zachowaniu reżymu sanitarnego, w wyznaczonym miejscu do obsługi Interesantów znajdującym się przy wejściu do Ośrodka z prawej strony budynku /od strony poczty/.

2. Wnioski i dokumenty przyjmowane są od Interesantów w godzinach pracy Ośrodka za pośrednictwem skrzynki odbiorczej znajdującej się przed wejściem głównym do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, 43-353 Porąbka ul. Rynek 4.

3. Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Kierownika GOPS w Porąbce lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

4. Z wyjątkiem wyznaczonego miejsca do obsługi Interesantów pomieszczenia Ośrodka nie są dostępne do Interesantów.

Mając na uwadze § 1 niniejszego zarządzenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce apeluje do wszystkich Interesantów o:

1. Jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami GOPS w Porąbce przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez GOPS w Porąbce i składanie wizyt w siedzibie GOPS jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.

2. Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami GOPS, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Drogi Seniorze zostań w domu

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 500 PLUS
ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  W KWIETNIU 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500 plus
oraz II terminu świadczeń rodzinnych nastąpi w dniu 22.04.2020 roku
.