Opieka wytchnieniowa

Flaga i godło Polski oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Wartość dofinansowania programu: 173 808,00 złotych
/słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych 00/100 /

Całkowity koszt realizacji programu: 173 808,00 złotych
/słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych 00/100 /

Okres realizacji programu: 2023 rok.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w formie w formie pobytu całodobowego /do 14 dni/, w placówce zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym oraz w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania /do 20 godzin miesięcznie/.

Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługami opieki wytchnieniowej objętych zostało: 
a) 9 osób w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, w tym: 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i 8 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
b) 13 osób dorosłych w formie pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Ośrodek zastrzega sobie możliwość zwiększenie liczby uczestników Programu w sytuacji dostępności limitów przyznanych Gminie Porąbka w Programie.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 33 810 60 45 wew. 30

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).


Flaga i godło Polski

Program „Opieka wytchnieniowa„ – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania programu: 99 960,00 złotych
/słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 /

Całkowity koszt realizacji programu: 99 960,00 złotych
/słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 /

Okres realizacji programu:

  • rozpoczęcie realizacji programu nastąpi z dniem podpisania umowy w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
  • zakończenie realizacji programu: 31.12.2022r.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnym

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie w formie pobytu całodobowego, w placówce zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym wpisanej do rejestru Wojewody.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni.

Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowych odciążeniu opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, jak również zapewnieniu opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługami opieki wytchnieniowej planuje się objęcie 14 osób, w tym:

  1. 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. 9 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Ośrodek zastrzega sobie możliwość zwiększenie liczby uczestników Programu w sytuacji dostępności limitów przyznanych Gminie Porąbka w Programie.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 33 810 60 45 wew. 30

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).

Pliki do pobrania:

pdfProgram Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl