Okres zasiłkowy 2018/2019 

PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW PROSIMY

O DOSTARCZANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW

(ORYGINAŁY DO WGLĄDU)

 

Do wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+ i alimentacyjne należy dołączyć następujące dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną z roku bazowego – 2017 oraz aktualną na dzień składania wniosku :

1. PIT-y 36 lub 37 + 11 za 2017 obojga rodziców/a, członków rodziny i dzieci uczące się w szkołach zawodowych,

- dla korzystających z ulgi na dzieci PIT-y za rok 2016
- w przypadku utrata dochodu dokument określający jego utratę oraz wysokość utraconego: świadectwo pracy, Pit-y
- w przypadku podjęcia pracy dokument określający od kiedy podjęto zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu : zaświadczenie pracodawcy, umowa o pracę, zlecenie itp.

Zaświadczenie ZUS lub pracodawcy :
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2017 - przy utracie dochodu, emeryci i renciści,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób rozliczających się na podstawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, karcie podatkowej

2. Oświadczenie nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych.

3. Zupełnego aktu urodzenia dziecka - rodzic panna lub kawaler każdorazowo.
- skrócony akt zgonu, małżonka, rodzica , rodziców

4. Odpis prawomocnego wyroku sądowego – rozwód, separacja, alimenty

5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – komornika
o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2017.

6. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodów nieopodatkowanych w roku 2017
np.; stypendia, alimenty itp.

7. Oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej , ewentualnie zakończenia edukacji w szkole.
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w internacie, w bursie itp.

8. Oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy;
- o udzielonym urlopie wychowawczym, o okresie pozostawania na urlopie, na jakie dziecko
- o okresie pozostawania w stosunku pracy (od – do)

9. Orzeczenie o niepełnosprawności - oryginał do wglądu

10. Dokument tożsamości – dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu

11. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży - do dodatku i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty jak wyżej oraz :

12. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – komornika o bezskuteczności egzekucji w roku 2017 zawierające informację o : stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

13. Oryginał odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

14. Inne oświadczenia i zaświadczenia niezbędne, wynikające z sytuacji dochodowej danej rodziny a mające wpływ na prawo do ustalenia świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych.


W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.
*tylko raz, lub gdy nastąpiła zmiana


 

UWAGA !!!

Obowiązek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym osób pobierających świadczenia.

1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

2. W przypadku gdy w okresie zasiłkowym dziecko osiągnęło wiek powodujący przejście do następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłaca się w wysokości odpowiadającej nowej grupie wiekowej dziecka, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub wojewody, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zarówno dotyczących sytuacji dochodowej jak i rodzinnej, mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadamiania o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

Przykładowe zmiany:
- zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2018 r. poz. 2220/ uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) (uchylona),
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
g) (uchylona),
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

1. wniosek oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

PDF PDF

2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu:

PDF


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Skrócony akt urodzenia dziecka (osoby wymagającej opieki) oraz osoby składającej wniosek (oryginały).
2. Akt małżeństwa w przypadku gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (oryginały).
3. Wyrok orzekający rozwód / separacja.
4. Akt zgonu małżonka osoby wymagającej opieki (oryginały).
5. Orzeczenie o niepełnosprawności kwalifikujące do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą oświadczeniach rodzinnych - (kserokopia).
6. Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy, że osoba wnioskująca nie figuruje w ewidencji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z podaną datą od kiedy nie figuruje (oryginały).
7. Dokumenty tożsamości – dowody osobistego.
8. Oświadczenie rodzeństwa, matki, ojca... + dowody osobiste.

Do celów emerytalno-rentowych (z wyjątkiem osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik) należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

1. Świadectwa pracy.
2. Zaświadczenia, decyzje z urzędu pracy.
3. Książeczka wojskowa.
4. Legitymacja ubezpieczeniowa. 
5. Świadectwo ukończenie szkoły zawodowej.
6. Akty urodzenia dziecka – w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym.
7. W przypadku ukończenia studiów wyższych - dyplomy.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.


Druki dotyczące Świadczeń Rodzinnych

Aktualne wzory wniosków dotyczące Świadczeń Rodzinnych dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

PDF PDF 

Druki dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

PDF

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

PDF

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

PDF

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym:

PDF

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

PDF

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne:

PDF

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni:

PDF

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych:

PDF

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów:

PDF


Wniosek o zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie pobieraniu oraz o nie ubieganiu się o zasiłek rodzinny, becikowe, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego:

PDF