Aktualności

Projekt "Obywatel Senior"

"Obywatel senior" to projekt realizowany przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Lokalnego. na terenie województwa śląskiego na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego oraz Miasta Bielska-Białej. Adresatami  projektu są osoby powyżej 60 roku życia.  

Obywatel Senior
Obywatel Senior

Informacja dotycząca składania wniosków o wypłatę świadczeń

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  SKŁADANIA

WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ:

„Dobry start”, zasiłków rodzinnych z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż od 1 lipca  można  składać online wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4 piętro I pokój 8 lub za pośrednictwem poczty, jednak nie później niż do 30 listopada.

Wnioski  na nowy okres zasiłkowy tj. 2020-2021 o:
- ustalenie prawa do zasiłku  rodzinnego  z dodatkami
- ustalenie prawa do  specjalnego zasiłku opiekuńczego

można składać  od 1 lipca online  a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce piętro I pokój 8.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy  tj. 2020-2021 o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  można składać  od 1 lipca online  a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce piętro I pokój 8.

Wykaz dokumentów  niezbędnych do złożenia powyższych wniosków znajduje się zakładce Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - wnioski do pobrania.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią  koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  tzw. 500 +  przyznane są informacjami do 31.05.2021 roku. Nowe wnioski  należy składać  dopiero od 1 lutego 2021 roku online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4  lub za pośrednictwem poczty.

Dodatek solidarnościowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 21 czerwca br. w świetle obowiązujących przepisów, realizuje wypłatę dodatku solidarnościowego w ramach działań antykryzysowych. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PODPROGRAM 2019

W związku z pandemią COVID-19 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje o konieczności przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz poniższych ustaleń podczas odbioru żywności z PO PŻ 2014-2020:

  • odbiór żywności tylko przez osoby nie posiadających objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem;
  • zachowanie odstępu w kolejce minimum 1,5 m;
  • należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
  • przed wejściem do punktu odbioru żywności należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
  • ściśle wykonywać polecenia pracowników wydających żywność.

Żywność będzie wydawana w dniach od 25-29 maja 2020 r.

Informujemy, że pracownicy socjalni będą kontaktować się telefonicznie z beneficjentami i na bieżąco ustalą dzień oraz godzinę odbioru żywności indywidualnie dla każdej rodziny uprawnionej do skorzystania z pomocy żywnościowej.

Punkt odbioru żywności znajduje się w Porąbce, ul. Rynek 21

Informacja

Informacja w sprawie organizacji pracy GOPS w Porąbce
Informacja w sprawie organizacji pracy GOPS w Porąbce

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce  informuję o obowiązujących ograniczeniach w obsłudze interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce:

1. Od dnia 21 maja 2020 roku Interesanci będą obsługiwaniu pojedynczo, przy zachowaniu reżymu sanitarnego, w wyznaczonym miejscu do obsługi Interesantów znajdującym się przy wejściu do Ośrodka z prawej strony budynku /od strony poczty/.

2. Wnioski i dokumenty przyjmowane są od Interesantów w godzinach pracy Ośrodka za pośrednictwem skrzynki odbiorczej znajdującej się przed wejściem głównym do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, 43-353 Porąbka ul. Rynek 4.

3. Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Kierownika GOPS w Porąbce lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

4. Z wyjątkiem wyznaczonego miejsca do obsługi Interesantów pomieszczenia Ośrodka nie są dostępne do Interesantów.

Mając na uwadze § 1 niniejszego zarządzenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce apeluje do wszystkich Interesantów o:

1. Jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami GOPS w Porąbce przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez GOPS w Porąbce i składanie wizyt w siedzibie GOPS jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.

2. Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami GOPS, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl