Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej – edycja 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W roku 2023 Ośrodek  realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023” finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

Planowana liczba osób biorących udział w Programie;
1. w formie pobytu dziennego – 1 opiekun dziecka (do 16 r.ż.) oraz 8 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.
2. w formie pobytu całodobowego – 10 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

Wymagania kwalifikacyjne:
Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej   lub
2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2023r. Wynagrodzenie to 40,00 zł brutto za godzinę zegarową wraz z kosztami pracodawcy.

Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:
Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:
• odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,
• okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:
• udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
• organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,

Miejsce: 
Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
 
Uwaga:
• Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać oraz sposobie jej udzielania oraz w takim czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
• Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane proszone są kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porąbce. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 33 810 60 45 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl