Aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

flaga polski godlo polski

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa „ – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie w formie pobytu całodobowego /do 14 dni/, w placówce zapewniającej opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym oraz w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
 2. Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Wnioski należy składać:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przy  ul. Rynek 4;
 • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka;
 • elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP /opatrzone podpisem elektronicznym/. 

Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Usługami opieki wytchnieniowej planuje się objęcie 

 1. 13 osób w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, w tym:
  a. 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  b. 9 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
 2. 15 osób dorosłych w formie pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Ośrodek zastrzega sobie możliwość zwiększenie liczby uczestników Programu w sytuacji dostępności limitów przyznanych Gminie Porąbka w Programie.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 33 810 60 45 wew. 30

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu w formacie PDF

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej w formacie PDF

RODO Ministerstwo

RODO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl