Tryb udzielania świadczeń

TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wniosek o udzielenie pomocy – Aby uzyskać pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce osoba zainteresowana lub osoba działająca w imieniu osoby zainteresowanej musi złożyć wniosek w formie pisemnej o udzielenie pomocy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce lub wysłać go na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce. W nagłych i uzasadnionych przypadkach wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie ustnej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

2. Wywiad środowiskowy – W ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w celu rozpoznania sytuacji bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej. Wnioskodawca jest również zobowiązany do przedstawienia pracownikowi socjalnemu dokumenty potwierdzające jego dane personalne, stan zdrowia i sytuację finansową. 

3. Sporządzenie decyzji o przyznaniu pomocy i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną – Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w drodze postępowania sporządzana jest decyzja administracyjna przyznająca świadczenia z pomocy społecznej. Decyzja ta określa rodzaj, formę oraz wysokość i termin wypłaty świadczeń. Jeżeli strona nie zgadza się z wydaną decyzją administracyjną przysługuje jej prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl