Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://gops.porabka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Taut, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 810 60 45 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

GOPS Porąbka

Rynek 4
43-353 Porąbka

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce mieszcząca się przy ul. Rynek 4 w Porąbce jest w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Rynek 4, do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych i drugie wejście tzw. wejście od strony Poczty. Wejście od strony Poczty nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (posiada stopnie, na które nie jest w stanie wjechać wózek inwalidzki).

Wejście główne od ul. Rynek 4 jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, lecz posiada niewielki próg. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W pobliżu budynku znajduje się parking, z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Ośrodka nie ma windy, pochylni ani platform dla niepełnosprawnych. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń GOPS Porąbka istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Brak wewnątrz budynku toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku GOPS Porąbka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku GOPS w Porąbce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

  Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:
  - Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Ośrodku. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  - Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez zgłoszenie wniosku o skorzystanie z usług tłumacza migowego, który powinien zawierać:
  - imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
  - informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
  - przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
  - preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
  - metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

  Zgłoszenie można przesłać:
  - pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /gopsporabka/skrytka
  - faksem na numer 33 432 28 84
  - listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka
  - złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce na dzienniku podawczym.

  O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Ośrodka i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl