Z dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku , poz.670)

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie Gminy Porąbka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:
jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym albo przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego, przebywającym na terytorium w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
- do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- albo 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku do końca września roku następnego.

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Porąbka i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

UWAGA! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU BAZOWYM NALEŻY TO ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !

W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskana przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składni na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 
UWAGA! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z ROKU BAZOWEGO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !
(np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za rok bazowy)

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?
Wnioski dotyczące  funduszu alimentacyjnego można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, przy ul. Rynek 4, pokój 8 w godz.:
- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30;
- wtorek: od 7:30 do 17:00;
- piątek: od 7:30 do 14:00;