Przypominamy że od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe druki wniosków do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Zmianie uległ również sposób obliczania dochodu. Nowe druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w dziale:
Wnioski do pobrania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Porąbce przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, informuje, iż osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną, mogą starać się o udzielenie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania.
Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku:

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania.
Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina, iż w nowym okresie zasiłkowym 2011/2012 należy:

- złożyć nowy wniosek,
- złożyć informację (zaświadczenie lub oświadczenie) o dochodach za rok 2010,
- zaktualizować swoje dane osobowe oraz dokumenty.

Szczegółowych informacji udziela dział Świadczeń Rodzinnych pod numerem 33 811 05 19 lub 33 811 05 30 (Fundusz Alimentacyjny).