Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 przyjmowane są od 1 września 2012 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 przyjmowane są od 1 sierpnia 2012 r.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu.

Informujemy, iż w dniu 06.04.2012 r. (Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 13:00.

Zgodnie ze znowelizowaną od 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Gminy w Porąbce podjęła w dniu 31 sierpnia 2010r. Uchwałę Nr XLIII/331/10 Rady Gminy Porąbka w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Porąbce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na jej podstawie Wójt Gminy Porąbka wydał Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 08 października 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, a w szczególności  przemocy w rodzinie.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,
- Komisariatu Policji w Kobiernicach,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sądu Rejonowego w Żywcu,
- Oświaty,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Polimed” w Porąbce.

Kontakt z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Beata Kołek
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, tel. 33/810-60-45 lub 33/ 810-60-54

Poniedziałek 7:30  -  15:30
Wtorek 7:30  -  17:00
Środa 7:30  -  15:30
Czwartek 7:30  -  15:30
Piątek 7:30  -  14:00

[ Strona główna ]

ASYSTENT RODZINY

mgr MARTA NIKIEL tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 26

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY PORĄBKA NA LATA 2014-2016

[ Strona główna ]