Informujemy, iż w dniu 06.04.2012 r. (Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 13:00.

Zgodnie ze znowelizowaną od 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Gminy w Porąbce podjęła w dniu 31 sierpnia 2010r. Uchwałę Nr XLIII/331/10 Rady Gminy Porąbka w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Porąbce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na jej podstawie Wójt Gminy Porąbka wydał Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 08 października 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, a w szczególności  przemocy w rodzinie.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,
- Komisariatu Policji w Kobiernicach,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sądu Rejonowego w Żywcu,
- Oświaty,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Polimed” w Porąbce.

Kontakt z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Wiolanta Kliś–Więcek
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, tel. 33/810-60-45 lub 33/ 810-60-54

Poniedziałek 7:30  -  15:30
Wtorek 7:30  -  17:00
Środa 7:30  -  15:30
Czwartek 7:30  -  15:30
Piątek 7:30  -  14:00

[ Strona główna ]

ASYSTENT RODZINY

mgr MARTA NIKIEL tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 26

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY PORĄBKA NA LATA 2014-2016

[ Strona główna ]

Przypominamy że od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe druki wniosków do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Zmianie uległ również sposób obliczania dochodu. Nowe druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w dziale:
Wnioski do pobrania

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Porąbce przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, informuje, iż osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną, mogą starać się o udzielenie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.