Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania.
Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina, iż w nowym okresie zasiłkowym 2010/2011 należy:

- złożyć nowy wniosek,
- złożyć informację o dochodach za rok 2009,
- zaktualizować swoje dane osobowe oraz dokumenty.

Szczegółowych informacji udziela dział Świadczeń Rodzinnych pod numerem 33 811 05 19 lub 33 811 05 30 (Fundusz Alimenatycjny).

O G Ł O S Z E N I E - P I L N E !!!

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje o obowiązku dostarczenia zaświadczeń dzieci uczeszczających do szkół ponadgimnazjalnych do 10.09.2010 roku.
Niedostrarczenie w/w zaświadczeń spowoduje weryfikację  przyznanych świadczeń uzależnionych od dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki i wstrzymanie ich wypłat od września 2010 roku.

Poniżej zamieszamy pismo Wicewojewody Śląskiego dotyczące informacji na temat możliwości ubiegania się o pomoc z przeznaczeniem na remont i odbudowę (w kwotach do 20 tys. i 100 tys.) wraz z załącznikami do pobrania.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia w ramach programu „POWÓDŹ 2010 - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”.

Program jest adresowany do:
1) osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 20.05.2010 r. Wójta Gminy Porąbka powołane zostały komisje do oględzin i szacowania strat spowodowanych przez powódź w Gminie Porąbka. 

Zgłoszenia strat spowodowanych powodzią należy dokonać pisemnie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce w pokoju nr 1, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Porąbce.

Pomoc finansowa przyznawana jest tylko dla osób lub rodzin, które poniosły straty wyłącznie w pomieszczeniach użytkowych budynków mieszkalnych oraz w podstawowym wyposażeniu gospodarstwa domowego i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.