O G Ł O S Z E N I E - P I L N E !!!

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje o obowiązku dostarczenia zaświadczenia lub oświadczenia dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych do 10.09.2011 roku.
Niedostarczenie w/w zaświadczeń lub oświadczeń spowoduje weryfikację  przyznanych świadczeń uzależnionych od dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki i wstrzymanie ich wypłat od września 2011 roku.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zarówno dotyczących sytuacji dochodowej jak i rodzinnej, mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, strona  zobowiązana jest do niezwłocznego powiadamiania o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r.

Informujemy, iż w dniu 22.04.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 13.00.

Informacja dotycząca pomocy udzielonej rodzinom które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. w Gminie Porąbka.
 

Informujemy, iż w dniu 24.12.2010 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie nieczynny.

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się codziennie w godzinach urzędowania.
Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku: