Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego). 

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat bez względu na dochody osiągane w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia)  osobom,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy zacznie obowiązywać próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny).

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego za rok 2014 oraz w przypadku, na dzień składania wniosku, zmiany sytuacji zawodowej / utraty bądź uzysku dochodu/ prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających ten fakt.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć należy (podstawowe dokumenty):

• oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

• inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, pod nr telefonu: 338110519 lub 338110530.