Ustawa „Rodzina 500 plus”
wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

500plus 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Jednocześnie informujemy, że 18 lutego 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 19 lutego 2016 r., poz. 214). Rozporządzenie to określa m.in.  wzór wniosku oraz załączników do niego.

Uwaga:

W Gminie Porąbka świadczenia wychowawcze będzie przyznawał oraz wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 4, tel. 338106045. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu, tak, aby można było sprawnie obsłużyć wnioskodawców.

Uwaga:

– zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

– GOPS wyda decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane:

-   w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce  

- drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną. Ponadto ustawa przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie (art. 13 ust. 5 ustawy), zgodnie z którym, wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy), banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy)

Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., GOPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

W związku  z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Porąbka o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 1 lipca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z masowym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.  

Wnioski do pobrania:

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7704,wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-opublikowany.html

[ Strona główna ]